CYFLEOEDD

 

Cadwch lygad am ein cyfleoedd presennol.

 

Trwy ein gwahanol brosiectau, arddangosfeydd, a’n rhaglen ddysgu, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd trwy gydol y flwyddyn, o alwadau agored, comisiynau a gweithdai creadigol, i wirfoddoli a swyddi yn ein tîm.

PORTAL 2024: GALWAD AGORED

 

Mae Llantarnam Grange yn chwilio am leisiau newydd mewn celf a chrefft gyfoes i arddangos yn ein sioe flynyddol i raddedigion, Portal.

 

Os ydych wedi graddio oddi ar unrhyw gwrs BA neu MA (Anrh) mewn celfyddyd gymhwysol neu o brifysgol yn y DU yn 2024, yna rydych yn gymwys i ymgeisio.

 

Dyddiau cau: 9am, 8 Gorffennaf 2024

 

Darllenwch ein Pecyn Cais cyn ymgeisio:
Ffurflen Gais Portal yn Gymraeg
Portal Application Pack English

 

I WNEUD CAIS:

Llenwch ein ffurflen gais ar-lein yma.

 

Mae hyn yn cynnwys:
– 100 o eiriau yn esbonio pam mae gennych ddiddordeb yn Portal 2023
– Datganiad artist 150 o eiriau
– Hyd at dair delwedd ac/neu ddogfen yn cynnwys dolennau i hyd at dair ffeil fideo (sy’n cael eu lletya’n gyhoeddus ac yn weladwy ar vimeo/youtube ac ati)

 

Maint mwyaf y ffeiliau i’w lanlwytho yw 10MB.

 

Byddwch cystal â chyflwyno eich cais cyn 9am, dydd Llun 8 Gorffennaf 2024.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â Portal 2024 a’r broses, neu os hoffech drafod eich cais neu syniadau, cysylltwch â Savanna Dumelow yn: [email protected]

GWIRFODDOLWR – BLAEN TŶ

 

Rydym yn chwilio am berson cyfeillgar i helpu ein tîm bach drwy ddarparu cymorth blaen tŷ gwirfoddol yn Llantarnam Grange.

 

Yn ddelfrydol, rydym yn chwilio am rywun sy’n gallu cyflenwi un bore neu brynhawn yr wythnos, gyda’r posibilrwydd o gynyddu hyn gydag amser a chynnig mwy o hyblygrwydd os oes angen.

 

Rôl:

 

– Croesawu cwsmeriaid/ymwelwyr i’r ganolfan
– Ateb galwadau ffôn a derbyn negeseuon/ymholiadau a’u trosglwyddo i’r staff perthnasol
– Helpu cwsmeriaid gyda phryniannau o’r siop
– Prosesu taliadau drwy’r til
– Prisio/arddangos stoc yn y siop
– Cynnal y cyntedd/orielau/siop
– Helpu staff gyda thasgau gweinyddu o bryd i’w gilydd

 

Buddion:

 

– Disgownt yn y siop, orielau a’r caffi
– Darperir hyfforddiant mewnol
– Cyfleoedd ar gyfer hyfforddi a datblygu arall
– Profiad o wirfoddoli mewn amgylchedd creadigol gyda thîm cyfeillgar o bobl
– Geirdaon ar gais

 

Os oes diddordeb gennych yn y swydd wirfoddoli hon, neu i gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost atom yn [email protected] neu rhowch alwad i ni ar 01633 483321

 

Lle bo’n briodol, gallwn drefnu sgwrs anffurfiol, mewn person neu dros y ffôn, gyda’n Cydlynydd Gwirfoddoli.

GWIRFODDOLWR – GARDDIOG

 

Rydym yn chwilio am arddwyr brwd i’n helpu i gynnal a datblygu ein gardd flaen. Mae hon yn cynnwys gwelyau uchel a osodwyd fis Hydref diwethaf.

 

Ein gweledigaeth yw cwblhau ein hadeilad Fictoraidd hardd gyda gardd liwgar sy’n gyfeillgar i bryfed ac adar. Rydym eisiau creu ymdeimlad o heddwch a llesiant i’w fwynhau gan ymwelwyr i’r oriel, cwsmeriaid sy’n cael cinio yn ein Caffi, pobl yn mynd heibio, a’n holl beillyddion lleol!

 

Rôl:

 

– Cynnal ein gardd flaen sy’n cynnwys gwelyau uchel ynghyd â phlannu ar y ddaear. Bydd hyn yn cynnwys chwynnu, plannu tymhorol a chasglu sbwriel.
– Helpu i glirio chwyn a gordyfiant y tu ôl i’n hadeilad i ddarparu mynediad diogel o’n hallanfa dân drws cefn.
– Mae rhywfaint o wybodaeth am arddio yn ddymunol

 

Buddion:

 

– Disgownt yn yr orielau/siop grefftau/caffi
– Darperir yr holl offer yn cynnwys menig, offer plannu a’r llawlyfrau Garden Wildlife a British Birds
– Bod yn rhan o dîm o bobl gyfeillgar a chynhwysol
– Amser hyblyg i’ch siwtio chi
– Geirdaon ar gais

 

Os oes diddordeb gennych yn y swydd wirfoddoli hon, neu i gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost atom yn [email protected] neu rhowch alwad i ni ar 01633 483321

 

Lle bo’n briodol, gallwn drefnu sgwrs anffurfiol, mewn person neu dros y ffôn, gyda’n Cydlynydd Gwirfoddoli.

Newyddion diweddaraf Llantarnam Grange

I gael cynigion arbennig, gwahoddiadau a diweddariadau

YMUNWCH Â’N
RHESTR BOSTIO

Mailing List Homepage-cy