CWRDD Â’R TÎM

Rydyn ni’n dîm cyfeillgar ac ymroddedig! Dywedwch helo pan fyddwch chi’n ein gweld ni yn yr adeilad y tro nesaf, neu cysylltwch â ni drwy’r cyfeiriadau e-bost isod.

Alice Bethune
Gweinyddwr

Ymunodd Alice â’r tîm yn 2011 ar brentisiaeth, ac mae hi wedi gweithio ei ffordd i fyny i ddod yn Weinyddwr, Cynorthwyydd Cyllid, a Chydlynydd Gwirfoddolwyr. Mae Alice yn gweithio gyda’r holl adrannau amrywiol yn Llantarnam Grange, ac mae’n ceisio sicrhau bod pawb sy’n ymwneud â ni yn teimlo wedi’u croesawu a’u cefnogi. Mae Alice yn dipyn o bioden sy’n cael ei denu at bethau gloyw a sgleiniog, ac mae hi wrth ei bodd â chreision a brodwaith.

Cysylltwch ag Alice

Amy Davies
Cynorthwyydd Caffi

Daeth Amy i Lantarnam Grange yn 15 oed i gael profiad gwaith, a gwirfoddolodd yn yr adran addysg cyn dechrau gweithio yn y caffi. Cafodd Amy ei phenodi yn Rheolwr Cynorthwyol y Caffi yn 2019, ac mae’n helpu gyda’r gwaith o redeg y caffi o ddydd i ddydd ac yn cyfarch y cwsmeriaid gyda’i gwên a’i chwerthiniad heintus. Mae Amy wrth ei bodd yn gwneud creaduriaid crosio i’w theulu a’i ffrindiau ac mae ganddi lyfr yn ei llaw bob amser.

Savanna Dumelow
Swyddog Arddangosfeydd

Dechreuodd Savanna wirfoddoli yn Llantarnam Grange yn 2017 ar ôl graddio mewn Ffotograffiaeth ym Mhrifysgol De Cymru. Yn Swyddog Arddangosfeydd erbyn hyn, hi sy’n trefnu ac yn curadu ein harddangosfeydd. Mae cydweithio’n bwysig iddi, ac mae hi’n awyddus i gefnogi artistiaid newydd a sefydledig fel ei gilydd. Mae Savanna hefyd wrth ei bodd yn gweithio ar ei phrosiectau creadigol ei hunan, ac mae hi’n nyrd balch yn y bôn.

Cysylltwch â Savanna

Holly Ivany
Rheolwr Caffi

Mae Holly wedi bod yn gweithio yn y caffi ’nôl a mlaen ers iddi fod yn 16 oed, a daeth hi’n rheolwr yn 2019. Mae Holly’n gredwr brwd mewn defnyddio cynnyrch lleol a ffres, gan gynnig opsiynau iach a llysieuol amrywiol i’r rhai sy’n dod i’r caffi – bydd hi bob amser yn gwneud ei gorau i ddarparu ar gyfer unrhyw ofynion deietegol. Mae Holly wrth ei bodd ag ychydig o liw (fel sydd i’w weld yn ôl ei gwallt morforwyn/uncorn), mae’n mwynhau pobi, ac yn meddwl bod ymlusgiaid yn ciwt.

Cysylltwch â Holly

Sophie Lindsey
Swyddog Marchnata

Sophie yw ein Swyddog Marchnata a ymunodd yn y gaeaf 2021. Hi sy’n arwain ar gyfeiriad strategol ein gwaith cyfathrebu a marchnata, ac mae’n cefnogi ein gwaith partneriaeth a datblygu. Mae Sophie bob amser yn awyddus i glywed am bobl sydd am gydweithio, felly mae croeso i chi gysylltu. Mae Sophie yn treulio gweddill ei hamser yn gweithio ar amrywiol brosiectau llawrydd fel artist, curadur a dylunydd graffeg, ac mae ganddi gasgliad helaeth o hetiau gwlân.

Cysylltwch â Sophie

Louise Jones-Williams
Cyfarwyddwr

Daeth Louise yn Gyfarwyddwr yn 2019. Ar ôl bod gyda’r sefydliad ers 25 mlynedd, mae hi’n adnabod holl agweddau’r sefydliad ac anghenion ein cymunedau fel cefn ei llaw. Hi sy’n arwain ar gyfeiriad strategol, busnes a chreadigol y sefydliad, gan gydweithio gyda’n partneriaid a’n rhwydweithiau i ddatblygu cydberthnasau a phrosiectau. Mae Louise wrth ei bodd â chymysgedd eclectig o gerddoriaeth metel yr wythdegau a’r nawdegau, teithiau i leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, cathod, a nofelau Jane Austen.

Cysylltwch â Louise

Becky Lewis
Cynorthwyydd Addysg

Becky yw ein Cynorthwyydd Addysg a Gweinyddwr Gwerthuso Criw Celf. Dechreuodd Becky wirfoddoli yn 2007. Mae Becky’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc, ac oedolion agored i niwed yma yn Llantarnam Grange ac yn y gymuned. Mae hi’n angerddol am annog a chefnogi cyfranogiad yn y celfyddydau. Mae hi wrth ei bodd yn darllen, yn dysgu crefftau newydd, ac yn yfed llawer o de.

Cysylltwch â Becky

Louise Tolcher-Goldwyn
Uwch Swyddog Addysg

Daeth Louise yn Uwch Swyddog Addysg yn 2003. Hi sy’n goruchwylio ein rhaglen addysg, gan arwain ar ddatblygiad creadigol a darparu gweithgareddau cyfranogol. Mae Louise o’r farn y dylai fod gan bawb gyfle i ymgysylltu â’r celfyddydau, a bydda’n falch o glywed gan unrhyw un sydd â syniad am brosiect, neu a hoffai weithio gyda ni. Mae tsimpansîs o ffelt a brodwaith yn rhoi gwên ar ei hwyneb hefyd, ynghyd ag arluniadau inc ac esgidiau lliwgar.

Cysylltwch â Louise

Elusen yw Llantarnam Grange, a gaiff ei llywodraethu gan ein bwrdd ymroddedig o ymddiriedolwyr. Maen nhw’n goruchwylio ein gweithgarwch ac yn sicrhau ein bod yn rhoi ein gwerthoedd craidd, sef Creadigrwydd, Gwaddol, Cydraddoldeb, Dyhead a Chreu Lle, wrth galon popeth rydyn ni’n ei wneud.

Elaine Cabuts
Cadeirydd

Ymgynghorydd annibynnol yw Elaine, sy’n arbenigo mewn hyrwyddo ymgysylltiad cynhwysol a llywodraethu da yn y celfyddydau gweledol. Daeth Elaine yn Ymddiriedolwr i Lantarnam Grange yn 2016, ar ôl cael ei hysbrydoli gan ei chysylltiad hir â’r sefydliad a’i hoffter ohono, a phopeth mae’n ei olygu i’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu. Mae Elaine wrthi’n datblygu ei hoffter o bensaernïaeth Ysguboriau Iseldiraidd, a sŵn ceiliog.

Cysylltwch â Elaine

Naz Syed  
Ymddiriedolwr

Artist cymunedol llawrydd yw Naz, a Chyfarwyddwr Ziba Creative sydd wedi’u lleoli yn stiwdio Llantarnam Grange. Mae Naz yn artist gweledol ymgysylltu cymdeithasol, yn ymgynghorydd, yn asiant ac ymarferydd creadigol, ac yn swyddog ymgysylltu. Mae gweithio gydag eraill yn llywio ei harfer, gan gysylltu pobl a’u straeon, llesiant, a meithrin hyder drwy greadigrwydd. Gyda dros 20 mlynedd o brofiad, mae Naz yn angerddol am gefnogi’r celfyddydau a’u rhoi wrth galon y gymuned. Mae Naz hefyd wrth ei bodd â phom poms, patrymau, ac Elvis!

Cysylltwch â Naz

Peter Harding
Trysorydd

Mae Peter yn gyfarwyddwr Cadenza Partnership. Mae’n Gadeirydd Pedal Power Caerdydd ac yn Aelod o Fwrdd Tai Wales and West. Dechreuodd ei yrfa hir ac eclectig yn y trydydd sector, yn gweithio ar feysydd chwarae antur yn y 1970au.  Pan symudodd i’r sector cyhoeddus, roedd yn rheolwr ym maes tai, gan arbenigo mewn tai â chymorth, rheoli rhanbarthol a datblygu polisi. Daeth yn was sifil yn 1998, ac yn Bennaeth y Celfyddydau gyda Llywodraeth Cymru rhwng 2001 a 2006, gan wneud gwaith arloesol ar Ganolfan Mileniwm Cymru, Cymru a Biennale Fenis a Strategaeth Ddiwylliannol gyntaf Cymru. Bu hefyd yn Ysgrifennydd Adolygiad Celfyddydau Cymru. Mae ganddo Radd Meistr mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus.

Simon Browne
Is-Gadeirydd

Daeth Simon yn Ymddiriedolwr yn 2019, ond ymwelodd â Llantarnam Grange am y tro cyntaf yn ôl yn 1991 ar gyfer dosbarth bywlunio pan oedd yn gwneud ei Lefel A mewn Celf. Mae wedi ymweld yn rheolaidd ers hynny ac wedi cyflwyno’i blant i’r Grange trwy ddosbarthiadau a’r rhaglen Criw Celf ragorol. Fel Ymgynghorydd Brand a Marchnata, mae Simon yn dod â’i arbenigedd ymgynghorol i’r bwrdd ac at yr heriau, gan gyfrannu safbwynt ffres ac ymwybyddiaeth fasnachol. Yn ddiweddar daeth Simon yn Ddirprwy Gadeirydd a’i nod yw helpu LG gymaint ag y gwnaeth LG ei helpu yntau. Mae cyfansoddiad Simon yn goffi bron 95%.

Stephanie Burge
Ymddiriedolwr

Mae Steph yn angerddol dros ddemocratiaeth ddiwylliannol a gweithio gyda phobl i greu sector diwylliannol mwy cynrychiadol, cynhwysol a hygyrch. Ar hyn o bryd, mae’n Rheolwr Dysgu, Dehongli a Chyfranogi yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, a chyn hynny bu ganddi nifer o rolau yn Amgueddfa Cymru lle roedd yn canolbwyntio ar arwain newid sefydliadol er mwyn gosod cymunedau wrth galon eu gwaith. Mae Steph hefyd yn ceisio dysgu sut i dyfu ffrwythau a llysiau, ac mae’n hoff iawn o gemau bwrdd.

Kim Colebrook
Dirprwy Drysorydd

Daeth Kim yn ymddiriedolwr yn Chwefror 2022 ac mae’n adnabod ac yn caru’r Grange ers dros 30 mlynedd. Mae Kim wedi gweithio yn y sectorau twristiaeth a threftadaeth drwy gydol ei gyrfa, gan hyrwyddo Cymru ledled y byd ac ysbrydoli’r hen a’r ifanc gyda’i storïau am hanes De Cymru. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae Kim wedi astudio crefftau creadigol, gan arbenigo mewn cerameg, a nawr mae’n gweithio yn ei stiwdio yn Y Fenni ac yn arddangos a gwerthu ar draws y DU.

Sarah James
Ymddiriedolwr

Mae Sarah James wedi bod yn trefnu gwyliau celfyddydau arobryn ers dros 18 mlynedd. Mae’n rheolwr gyfarwyddwr Yr Ŵyl Grefftau, Bovey Tracey a Cheltenham, Nourish Festival Bovey Tracey, a’r gymuned ar-lein Find a Maker. Mae Sarah yn gyd-sylfaenydd madebyhandonline.com ac mae’n gyn-gyfarwyddwr Make South West (y Devon Guild gynt). Graddiodd Sarah mewn cerameg o Ysgol Gelf Glasgow ac mae’n gasglwr crefftau brwd, yn enwedig crochenwaith. Mae Sarah yn byw yn Nyfnaint gyda’i gŵr, ei phlant a’u Daeargi’r Gororau ac mae’n treulio cymaint o amser â phosibl yng Nghymru.

Cllr Jayne Watkins
Ymddiriedolwr

“Rwy’n Gynghorydd newydd ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ac rwy’n falch iawn o gael fy ngwahodd i weithio gyda Llantarnam Grange sydd yn adnodd gwych yn ein hardal. Mae’n fan modern, arloesol sy’n arddangos amrywiaeth o arddulliau artistig.”

Toni De Jesus
Ymddiriedolwr

Mae Toni yn geramegydd llawrydd sy’n gweithio yn Stiwdio Fireworks Clay yng Nghaerdydd. Ers iddo raddio o Brifysgol Metropolitan Caerdydd, mae Toni wedi ymroi i arddangos a gwerthu gwaith o gwmpas y wlad. Enillodd wobr yn FRESH, Digwyddiad Eilflwydd Cerameg Prydain, yn 2019. Mae gan Toni ddiddordeb mewn cynnwys y genhedlaeth iau yn rhagweithiol yn y sector celfyddydau o safbwynt gweithio’n llawrydd. Mae Toni wrth ei fodd yn gwylio sioeau a rhaglenni dogfen ar goginio ond does ganddo ddim llawer o sgiliau coginio.

Cllr Veronica Crick
Cynrychiolydd Cyngor Cymuned Croesyceiliog a Llanyrafon

Cllr Lucy Williams
Cynrychiolydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Fiona Fenton
Ymddiriedolwr

Newyddion diweddaraf Llantarnam Grange

I gael cynigion arbennig, gwahoddiadau a diweddariadau

YMUNWCH Â’N
RHESTR BOSTIO

Mailing List Homepage-cy